Discussion:
ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΦΤΙΑΞΩ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ(PROSPECTUS)?
(too old to reply)
PARIS
2005-02-27 17:47:03 UTC
Permalink
Raw Message
ΘΕΛΩ ΝΑ ΦΤΙΑΞΩ ΕΝΑ PROSPECTUS ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ.ΔΗΛΑΔΗ
ΣΕ ΣΕΛΙΔΑ ΠΟΥ ΝΑ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΙΣΑ ΜΕΡΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΑ ΧΩΡΙΣΜΑ
ΚΑΘΕΤΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ.ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ (ΑΡΙΣΤΕΡΗ)ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΙΣΑΓΩ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ (ΔΕΞΙΑ)ΟΝΟΜΑΣΙΑ.ΜΕΓΕΘΗ.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ.
ΚΑΘΕ ΣΕΛΙΔΑ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΕΓΡΑΨΑ ΝΕ ΕΧΕΙ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥΣ.ΕΠΙΣΗΣ ΜΕ ΠΟΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩ ΤΗΝ ΚΑΘΕ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΒΑΖΩ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΕΡΩ ΜΕΤΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΗΣ
ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
geotso
2005-02-28 18:40:25 UTC
Permalink
Raw Message
Post by PARIS
ΘΕΛΩ ΝΑ ΦΤΙΑΞΩ ΕΝΑ PROSPECTUS ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ.ΔΗΛΑΔΗ
ΣΕ ΣΕΛΙΔΑ ΠΟΥ ΝΑ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΙΣΑ ΜΕΡΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΑ ΧΩΡΙΣΜΑ
ΚΑΘΕΤΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ.ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ (ΑΡΙΣΤΕΡΗ)ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΙΣΑΓΩ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ (ΔΕΞΙΑ)ΟΝΟΜΑΣΙΑ.ΜΕΓΕΘΗ.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ.
ΚΑΘΕ ΣΕΛΙΔΑ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΕΓΡΑΨΑ ΝΕ ΕΧΕΙ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥΣ.ΕΠΙΣΗΣ ΜΕ ΠΟΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩ ΤΗΝ ΚΑΘΕ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΒΑΖΩ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΕΡΩ ΜΕΤΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΗΣ
ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
Πρώτα-πρώτα, δεν πιστεύω να φτιάξεις το προσπέκτους όλο με κεφαλαία,
όπως το μήνυμά σου! Πιστεύω δεν θα το διαβάσει κανείς!

Τώρα, πώς θα το φτιάξεις:
Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το Word, το Excel, το PowerPoint, ακόμα και
την Access. Έχεις κανένα από αυτά τα προγράμματα;
Μπορείς ακόμα να το φτιάξεις και στον κειμενογράφο των windows (Wordpad)
αν και πιστεύω ότι θα δυσκολευτείς λίγο μ' αυτόν, στη στοίχιση των
στοιχείων.

Όσο για τις φωτογραφίες, ακόμα και η Ζωγραφική των Windows (Paint)
μπορεί να ανοίξει/επεξεργαστεί τα πιο γνωστα είδη αρχείων (.gif, .tif,
.jpg, .bmp κ.λπ.). Βέβαια προτείνω τουλάχιστον το PaintShop Pro, αν όχι
το PhotoShop αλλά αυτά είναι επί πληρωμή...

Φτάνουν αυτές οι προτάσεις;
--
Merlin dying to the Lady of the Lake:
"We lived our lives with passion and devotion"
--
Please, remove hyphens to contact me
PARIS
2005-03-09 12:35:02 UTC
Permalink
Raw Message
ευχαριστω για την διορθωση ως προς το μερος των κεφαλαιων ,αλλωστε συνεχεια
μαθαινει κανεις και για ενα απειρο χρηστη τα κεφαλαια φανταζουν πιο ευκολα,
θα παρακαλουσα να μου πεις ποιας εταιρειας ειναι το paintshop pro?
αν γνωριζεις καποια εταιρεια που μπορει να αναλαβει κατι τετοιο
ευχαριστω
Post by geotso
Πρώτα-πρώτα, δεν πιστεύω να φτιάξεις το προσπέκτους όλο με κεφαλαία,
όπως το μήνυμά σου! Πιστεύω δεν θα το διαβάσει κανείς!
Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το Word, το Excel, το PowerPoint, ακόμα και
την Access. Έχεις κανένα από αυτά τα προγράμματα;
Μπορείς ακόμα να το φτιάξεις και στον κειμενογράφο των windows (Wordpad)
αν και πιστεύω ότι θα δυσκολευτείς λίγο μ' αυτόν, στη στοίχιση των
στοιχείων.
Όσο για τις φωτογραφίες, ακόμα και η Ζωγραφική των Windows (Paint)
μπορεί να ανοίξει/επεξεργαστεί τα πιο γνωστα είδη αρχείων (.gif, .tif,
..jpg, .bmp κ.λπ.). Βέβαια προτείνω τουλάχιστον το PaintShop Pro, αν όχι
το PhotoShop αλλά αυτά είναι επί πληρωμή...
Φτάνουν αυτές οι προτάσεις;
--
"We lived our lives with passion and devotion"
--
Please, remove hyphens to contact me
geotso
2005-03-09 16:53:46 UTC
Permalink
Raw Message
Paris,

Áí äåí øÜ÷íåéò ãéá êÜôé "åðáããåëìáôéêü", èá ðñüôåéíá íá êÜíåéò ìéá äïêéìÞ
ìüíïò óïõ. ÔïõëÜ÷éóôïí, æÞôá áðü Ýíáí ößëï óïõ (áí äåí Ý÷åéò åóý ôï Office)
íá óå âïçèÞóåé. Èá åêðëáãåßò, ðüóï åýêïëï åßíáé, êáé ðáñ' üëá ôá óöÜëìáôá
ôçò ðñþôçò äïêéìÞò, èá áðïëáýóåéò ôï áðïôÝëåóìá ðïõ èÜ÷åé ôçí ðñïóùðéêÞ óïõ
óöñáãßäá!

Äåí ìïõ ðÞñå ðáñáðÜíù áðü 10 ëåðôÜ íá êÜíù ìéá äïêéìÞ ÐÜíôùò, åðåéäÞ ñùôÜò
ãéá ôï PaintShop Pro ç äéåýèõíóç åßíáé http://www.jasc.com

ÊáëÞ åðéôõ÷ßá!
åõ÷áñéóôù ãéá ôçí äéïñèùóç ùò ðñïò ôï ìåñïò ôùí êåöáëáéùí ,áëëùóôå
óõíå÷åéá
ìáèáéíåé êáíåéò êáé ãéá åíá áðåéñï ÷ñçóôç ôá êåöáëáéá öáíôáæïõí ðéï
åõêïëá,
èá ðáñáêáëïõóá íá ìïõ ðåéò ðïéáò åôáéñåéáò åéíáé ôï paintshop pro?
áí ãíùñéæåéò êáðïéá åôáéñåéá ðïõ ìðïñåé íá áíáëáâåé êáôé ôåôïéï
åõ÷áñéóôù
Ðñþôá-ðñþôá, äåí ðéóôåýù íá öôéÜîåéò ôï ðñïóðÝêôïõò üëï ìå êåöáëáßá,
üðùò ôï ìÞíõìÜ óïõ! Ðéóôåýù äåí èá ôï äéáâÜóåé êáíåßò!
Ìðïñåßò íá ÷ñçóéìïðïéÞóåéò ôï Word, ôï Excel, ôï PowerPoint, áêüìá êáé
ôçí Access. ž÷åéò êáíÝíá áðü áõôÜ ôá ðñïãñÜììáôá;
Ìðïñåßò áêüìá íá ôï öôéÜîåéò êáé óôïí êåéìåíïãñÜöï ôùí windows (Wordpad)
áí êáé ðéóôåýù üôé èá äõóêïëåõôåßò ëßãï ì' áõôüí, óôç óôïß÷éóç ôùí
óôïé÷åßùí.
Œóï ãéá ôéò öùôïãñáößåò, áêüìá êáé ç ÆùãñáöéêÞ ôùí Windows (Paint)
ìðïñåß íá áíïßîåé/åðåîåñãáóôåß ôá ðéï ãíùóôá åßäç áñ÷åßùí (.gif, .tif,
..jpg, .bmp ê.ëð.). ÂÝâáéá ðñïôåßíù ôïõëÜ÷éóôïí ôï PaintShop Pro, áí ü÷é
ôï PhotoShop áëëÜ áõôÜ åßíáé åðß ðëçñùìÞ...
ÖôÜíïõí áõôÝò ïé ðñïôÜóåéò;
--
"We lived our lives with passion and devotion"
--
Please, remove hyphens to contact me
Loading...